Nowość Vetos Farma

 

Zawartość substancji czynnej i innych substancji

Sulfachloropyrazyna sodowa jednowodna 30 g/100 g.
 
Wskazania lecznicze
Kury (brojlery, kury hodowlane): Leczenie klinicznej postaci kokcydiozy wywołanej przez E. tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis (mivati), E. praecox. Leczenie zakażeń wywołanych przez Salmonella gallinarum, po uwzględnieniu rozporządzenia (WE) nr 1177/2006 oraz aktualnych krajowych programów zwalczania salmonelli u drobiu. Wspomagająco, przy leczeniu nekrotycznego zapalenia jelit wywołanego przez Clostridium perfringens, gdy stwierdzono współistniejącą kokcydiozę. Leczenie zakaźnego kataru nosa (łac. Coryza contagiosa) wywołanego przez Haemophilus paragallinarum. Indyki (brojlery): Leczenie klinicznej postaci kokcydiozy wywołanej przez E. adenoides, E. meleagrimitis. Króliki: Leczenie zakażeń wywołanych przez Pasteurella multocida.
 
Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na sulfonamidy lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.
Działania niepożądane: Nieznane. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).
 
Docelowe gatunki zwierząt
Kury (brojlery, kury hodowlane), indyki (brojlery), króliki.
 
Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania
Podawać 120 mg produktu na kg m.c. co odpowiada 36 mg substancji czynnej na kg m.c. Kury i indyki: stosować 1 g produktu na 1l wody do picia przez 3 dni. Jeżeli drób jest zainfekowany E. tenella albo E. necatrix stężenie produktu może być zwiększone do 1,5 – 2,0 g/l wody do picia. Króliki: stosować 2 g produktu na 1l wody do picia przez 3 dni. Produkt podawać w wodzie do picia, codziennie należy przygotować świeży roztwór. Podczas leczenia roztwór produktu powinien być jedynym źródłem wody do picia dla zwierząt. Jeżeli spożycie wody jest wyższe niż przeliczona objętość, należy podać w ciągu dnia dodatkową wodę nie zawierającą produktu. Nie należy zmieniać reżimu spożycia paszy podczas trwania leczenia. Kury, których jaja nie są przeznaczone, do spożycia przez ludzi, powinny być poddane leczeniu na początku okresu znoszenia jaj.Spożycie wody może różnić się od stanu podstawowego, w zależności od temperatury otoczenia, programu oświetlenia, stosowanego systemu podawania wody do picia, stanu fizjologicznego, wieku oraz rasy. Do obliczenia stosowania przyjęto, że zwierzęta spożywają 60 ml wody na 1 kg m.c.
 
Okres karencji
Kury tkanki jadalne: 16 dni, indyki tkanki jadalne: 28 dni, króliki tkanki jadalne: 15 dni. Nie stosować u niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.